DISCLAIMER
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.viplaw.nl en www.contractenincasso.nl van de eenmanszaak Vip Law Advocatenkantoor. Door het enkele gebruik van deze websites, stemt u in met deze disclaimer. In onderstaande zal van ‘Vip Law’ worden gesproken wanneer bedoeld wordt: ‘Vip Law Advocatenkantoor’, (ook: ‘Voskamp Advocatuur’) en ‘ContractenIncasso (advocatenkantoor)’.

Gebruik 
Hoewel Vip Law zorgvuldigheid heeft betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op deze websites te verzekeren, aanvaardt Vip Law geen verantwoordelijkheid daarvoor. De informatie die is opgenomen op deze websites, dan wel andere digitale uitingen van Vip Law waaronder haar nieuwsbrief, columns en blogs, zijn niet bedoeld als juridisch advies. De informatie heeft het karakter van algemene voorlichting. De informatie is met zorg samengesteld, maar Vip Law garandeert niet dat zij juist of volledig is. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Vip Law geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website. Hoewel Vip Law redelijkerwijs al het mogelijke doet om deze websites virusvrij te houden, kan hiervoor geen garantie worden gegeven. Vip Law garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Vip Law geeft geen enkele waarborg of garantie met betrekking tot de juistheid en/of volledigheid van de inhoud van de websites en neemt geen verplichtingen op zich met betrekking tot de inhoud van de websites. Vip Law sluit elke aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor enige directe, indirecte en/of gevolgschade samenhangend met of voortvloeiende uit het gebruik van de inhoud van de website. 

Intellectuele eigendomsrechten
Vip Law, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen en merkenrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze websites aangeboden informatie, waaronder mede begrepen tekst, modellen, ontwerpen, logo’s, foto’s, etc. Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vip Law of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Het is niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vip Law is het niet toegestaan links naar de websites van Vip Law weer te geven. Nimmer zal er voor een dergelijke verwijzing worden betaald.
Contact kan worden opgenomen als volgt: vip-law@outlook.com.

Online communicatie
Berichten die u per e-mail aan Vip Law stuurt, kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd. Vip Law is voor de schade die daaruit voort kan komen, nooit aansprakelijk en/of schadeplichtig en zal hiervoor dan ook nooit een beroep doen op zijn verzekeraar. Door het voeren van correspondentie via e-mail accepteren zowel verzender als ontvanger (inclusief Vip Law) dat dit tot de risico’s behoort en geen der partijen zal de ander voor mogelijke schadelijke gevolgen aansprakelijk stellen en/of bij de ander vergoeding van de schade vorderen.

Wijzigingen
De voorwaarden van de disclaimer kunnen door Vip Law te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze websites gepubliceerd zijn. Vip Law behoudt zich het recht voor de websites naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te veranderen of te beëindigen, zonder voorafgaande waarschuwing. Vip Law is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Diversen
Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, verband houdende met deze websites of disclaimer, zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Disclaimer dienstverlening
Voor de dienstverlening zelf geldt de disclaimer zoals vermeld in de algemene voorwaarden: iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald waarbij de eerste € 1500,– voor risico van de opdrachtgever zijn.