Privacyverklaring (privacy statement) – 2024

 

 

In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Vip Law Advocatenkantoor (eenmanszaak van mr. H.B. Voskamp, t.h.o.d.n. Voskamp Advocatuur), hierna ‘Vip Law’, omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van haar relaties. In voorkomend geval zal Vip Law de privacyverklaring aanpassen aan wijzigingen in de meest recente regelgeving.

 

1. Toepassingsbereik. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle relaties van wie Vip Law persoonsgegevens verwerkt. De privacyverklaring strekt zich uit tot: (a) relaties (waaronder cliënten) en potentiële relaties die met Vip Law contact hebben gelegd, of met wie Vip Law contact heeft gelegd, dan wel wil leggen; (2) relaties met wie Vip Law een contract heeft gesloten of gaat sluiten; (3) ontvangers van commerciële e-mails van Vip Law; (4) toeleveranciers van of dienstverleners aan Vip Law en verder alle personen die contact opnemen met Vip Law of van wie Vip Law persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, waaronder mede begrepen: NAW, telefoonnummer, e-mailadres, persoonlijke website, overige verstrekte contactgegevens, IP-adres (wanneer de relatie de website van Vip Law bezoekt), of gegevens die Vip Law heeft gevonden via sociale media, zoals Linkedin. Vip Law slaat de persoonsgegevens niet langer op dan nodig is voor de hierna in paragraaf 3 vermelde doeleinden. Het criterium is opslag om te voldoen aan: (1) een wettelijke plicht en (2) het op verzoek van de relatie blijven onderhouden van contact, bijvoorbeeld in verband met het afronden van de dienstverlening.

3. Doeleinden verwerking. Doeleinden waarvoor Vip Law persoonsgegevens verwerkt en gebruikt zijn: (1) Vip Law verwerkt de persoonsgegevens van haar relaties voor zover nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht en het kunnen verrichten van juridische dienstverlening; (2) Vip Law verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van facturatie voor de door haar verleende juridische diensten of betaling van aan haar verstrekte zaken of diensten; (3) Vip Law gebruikt persoonsgegevens van haar opdrachtgevers en opdrachtnemers voor het leggen en onderhouden van contacten.

4. Rechtsgrond voor verwerking. Vip Law verwerkt de in paragraaf 3 vermelde persoonsgegevens op basis van:(1) toestemming van haar relatie (deze kan de relatie ook intrekken);(2) een overeenkomst of in de aanloop naar een overeenkomst;(3) een wettelijke verplichting; en (4) een gerechtvaardigd belang zoals geformuleerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

5. Verwerkers. Vip Law schakelt bij het verwerken van sommige persoonsgegevens bij uitzondering dienstverleners in. Deze dienstverleners verwerken uitsluitend in opdracht van Vip Law persoonsgegevens. Vip Law sluit met deze dienstverleners een verwerkersovereenkomst, die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt. Vip Law beoogt haar activiteiten (zoals administratie, boekhouding, facturatie en incasso-werkzaamheden) zoveel mogelijk in eigen beheer uit te voeren en derhalve zal van toegang tot persoonsgegevens door derden slechts in uitzonderlijke situaties sprake zijn.

6. Delen persoonsgegevens met derden. In de volgende gevallen deelt Vip Law persoonsgegevens van relaties met derden: (1) wanneer een rechtelijke uitspraak haar verplicht tot het verstrekken van die persoonsgegevens aan derden, of (2) wanneer derden ondersteunende diensten verlenen zoals een andere advocaat, notaris, deurwaarder, griffiemedewerker en deskundigen, of (3) wanneer een factuur niet wordt betaald en deze om die reden ter incasso uit handen wordt gegeven aan een derde.

7. Vragen of klachten. Vragen of klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Vip Law kunnen worden gesteld respectievelijk gemeld bij mr. H.B. Voskamp (adresgegevens boven vermeld, bij voorkeur per email, onderwerp: ‘privacy + naam relatie’). Indien een klacht niet tot een bevredigende oplossing leidt, wijst Vip Law haar relaties erop dat zij zich kunnen wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

8. Recht op inzage, rectificatie en verwijdering. Relaties van Vip Law hebben het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van hun persoonsgegevens. Bij verwijdering kan Vip Law niet langer instaan voor de bewaarplicht. Ook kunnen zij bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens door Vip Law of vragen dit gebruik te beperken. Wanneer dit de dienstverlening beperkt of onmogelijk gemaakt, wordt de opdracht beëindigd, de eindfactuur opgemaakt en blijven de openstaande facturen (inclusief de eindfactuur) verschuldigd.